Monday, January 30, 2023

Lịch trình giờ tàu Thống nhất chạy Năm 2023

Tổng Công ty ĐSVN tổ chức chạy tàu sau Tết Nguyên Đán 2023 áp dụng từ ngày 06-02-2023 áp dụng cho các tuyến tàu thông nhất từ Hà Nội đi Sài Gòn  Và ngược lại

Giờ tàu Hà Nội - Sài Gòn 2023
Giờ tàu Thống Nhất từ Sài Gòn đi Hà Nội

Giờ tàu Chạy Sài Gòn - Hà Nội 2023


Share this

0 Comment to "Lịch trình giờ tàu Thống nhất chạy Năm 2023"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.